RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, obowiązuje ochrona osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym „RODO”. Na podstawie rozporządzenia zasady przetwarzania danych osobowych uległy zmianie.

W związku z tym, informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych

1. Chodzi o dane osobowe, które są gromadzone i pobierane w ramach zakładania konta przez Użytkownika na stronie internetowej pomagamy.de oraz celach marketingowych, a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nimi umowy.
3. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody), c) (tj. w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem) RODO oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim innym niż te upoważnione na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartej umowy, jak również przez okres 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy.

Administrator Państwa danych

Administratorem Państwa danych po 25 maja 2018 roku jest AQURATA GmbH z siedzibą w Gelsenkirchen, Wanner Str. 41-41a. W celu skontaktowania się w zakresie Państwa danych osobowych pozostaje AQURATA GmbH. Dane do kontaktu: Wanner Str. 41, 45888 Gelsenkirchen, e-mail: biuro@pomagamy.de, numer telefonu: DE: 0209 9550 9002, PL: 32 555 0242.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

- przetwarzanie danych nastąpi w chwili otrzymania danych od klienta
- na podstawie obowiązującego prawa: rozporządzenie w sprawie reklamacji, ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne.
- cele marketingowe własnych usług i produktów.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

- podmiotom zapewniającym obsługę księgową i prawną.
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną.
- podmiotom świadczącym usługi marketingowe i promocyjne.
- podmiotom współpracującym z firmą.

Prawa Użytkowników w stosunku do swoich danych osobowych

1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich modyfikacji i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Zgodnie z RODO przysługuje Pani (Panu):
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani (Pan) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Ma Pani (Pan) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani (Pana) dotyczących naruszałoby przepisy RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

- niezbędność do wykonania świadczeń lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą.
- w celu marketingowym własnych usług.
- prawnie uzasadniony interes Administratora.
- w celu umieszczenia numeru w spisie Użytkowników za jego zgodą.
- w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych na potrzeby przekazywania odpowiednim organom państwowym.
- wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Informujemy, że podanie danych osobowych, których żądamy przy rejestracji na stronie internetowej jest dobrowolne, jednak są niezbędne do świadczeń na rzecz Państwa. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu świadczeń jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie brak możliwości zapoznania się z naszymi świadczeniami.
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies